Havsule på Skarvodden

Noen hundre meter nordvest for Lista fyr ligger Skarvodden. Her raster det svært ofte enkeltindivider, eller grupper med - nettopp - skarv.

En dag i starten av april i år var det imidlertid en annen stor fugl som hadde funnet det for godt å raste på Skarvodden. Havsula hekker i kolonier lenger nord i landet, og sees som regel trekkende og næringssøkende forbi Lista fyr et stykke ute på havet, til tider i store antall. Dette individet, en voksen fugl, tok seg imidlertid en rast på en av de store steinene i fjæra denne aprilmorgenen.


Skarvene så ut til å tolerere havsulas nærvær. Liff støy og hakking ble det når nye individer ankom og skulle finne sin plass på steinen, men det gikk fort over. Både storskarv og toppskarv raster på Skarvodden, og vet et tilfelle fikk jeg de to skarveartene sammen med havsule som en fine "line-up" i samme bilde. Den unge storskarven (med hvit buk) brer ut vingene til tørking i kjent stil.